phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

JARNÁ OČISTA V MESTE MARTIN ZAČÍNA

JARNÁ OČISTA V MESTE MARTIN ZAČÍNA

S príchodom jari sa v meste Martin už tradične začína jarná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí.

Jarná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 22.3. 2019 do 27.5. 2019. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 194 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach umiestňovať vždy v piatok v poobedňajších hodinách na presne určené stanovištia. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia budú vykonané vždy v pondelok. Konkrétne miesta, ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok 22. marca 2019 obyvatelia mestskej časti Podháj a Stráne.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov?

• objemný odpad ako nábytok (skrine, sedačky), koberce, umývadlá, a pod.

Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov?

• elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá, atď.),

• odpad s obsahom škodlivín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje),

• odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre),

• ostatný odpad (šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice),

• drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

 

Die Frühlingsabfallreinigung in der Stadt Martin beginnt!

Mit dem Einzug des Frühlings beginnt in der Stadt Martin schon traditionell die Frühlingsabfallreinigung mittels der Platzierung von großen Abfallsammelbehältern in alle Stadtteile.

Die Frühlingsabfallreinigung in der Stadt Martin wird im Termin vom 22.3. 2019 bis zum 27.5. 2019 stattfinden. In allen Stadtteilen werden während der Abfallreinigung nach dem genehmigten Harmonogramm insgesamt 194 Großbehälter platziert werden. Diesen Dienst können die Bürger kostenlos ausnutzen.

Die Behälter werden in einzelnen Stadtteilen immer freitags in den Nachmittagsstunden auf genau bestimmte Standorte platziert werden. Die Abfuhr der Behälter und die Nachreinigung der Umgebung werden immer montags durchgeführt werden. Die konkreten Orte, sowie das Zeitharmonogramm finden Sie am Ende des Artikels. Am Freitag, 22. März 2019 werden die Bewohner der Stadtteile Podháj und Stráne als die ersten die Großbehälter ausnutzen können.

Was dürfen wir in die Großbehälter hineinwerfen?

• sperrige Abfälle wie Möbel (Schränke, Sitzgarnituren), Teppiche, Waschbecken, u. a.

Was dürfen wir in die Großbehälter nicht hineinwerfen?

• Elektroabfälle aus dem Haushalt (Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, Fernseher, Computer, Monitore, Glühlampen, Staubsauger, Mikrowellen, Bügeleisen, Leuchtkörper, usw.),

• schädliche Abfälle (Farben, Säuren, Lösungsmittel, Batterien und Akkumulatoren, Motoröle),

• Gartenabfälle (Gras, Blätter, Zweige),

• sonstige Abfälle (Kleidung, Speiseöle, Kartonschachteln),

• kleine Bauabfälle.

Elektroabfälle aus dem Haushalt, schädliche Abfälle, Gartenabfälle und sonstige Abfälle können die Bürger im Sammelhof Brantner Fatra GmbH in der Robotnícka-Straße 20 in Martin kostenlos abgeben.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.