phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vývoz odpadu

Komunálny odpad

Základnú službu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra pre mestá a obce je zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom na základe harmonogramov. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob. Disponujeme taktiež riešeniami v mestských a peších zónach pre zber malých smetných košov. Taktiež ponúkame na predaj a prenájom rôzne typy kontajnerov a nádob na odpad.

Objemný odpad

Dôležitou súčasťou v ponuke našich služieb je zber, preprava a nakladanie s objemným odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob (napr. časti nábytku, dvere, radiátory, koberce, matrace, atď.) alebo obsahuje zmesi viacerých zložiek odpadu (stavebný odpad a zložky separovaného odpadu). Pre zvoz týchto odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 až 38 m3.

Tieto služby sú určená hlavne pre:

  • jarnú a jesennú očistu mesta Martin,
  • zber odpadov po športových a kultúrnych podujatiach,
  • občanov pri rekonštrukciách bytových jednotiek,
  • odstraňovanie divokých skládok.

Špeciálnou službou, ktorú poskytujeme občanom mesta Martin, je odvoz objemného odpadu a elektroodpadu za nasledovných podmienok:

  • odpad musí byť pripravený tesne pred odvozom pred bytovým alebo rodinným domom,
  • elektroodpad musí byť kompletný, nesmú chýbať vnútorné súčasti elektroniky!!!,
  • odpad si občan nakladá sám,
  • možnosť využitia tejto služby 1x ročne na bytovú jednotku v množstve do 500 kg objemného odpadu, preukázanie sa občianskym preukazom,
  • cena za službu 34,16 € s DPH.

Stavebný odpad

Stavebné odpady vznikajú v dôsledku stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Stavebný odpad je materiálovo aj tvarovo rôznorodý. Do stavebného odpadu patrí napríklad betón, dlaždice, tehly, obkladačky, zemina, drevo, kamenivo, atď. Stavebný odpad môže obsahovať aj časti nebezpečného odpadu: izolačné a stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť, bitúmenové zmesi s obsahom dechtu. Likvidácia a zneškodnenie nebezpečného odpadu sa riadi osobitými predpismi platnými pre NO.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti vývozu odpadu nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.