phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zberný dvor

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. v snahe zlepšovať služby občanom mesta Martin od júla 2011 otvorila novú prevádzku zberného dvora na Robotníckej ulici (smer Bambusky), kde možno odovzdať nasledovné:

Druhy odpadov:

 • objemný odpad – čalúnený a plastový nábytok, koberce, matrace, zárubne, WC misy, umývadlá, vane,
 • nebezpečný odpad - motorové oleje napr. z kosačky, píly, obaly so zvyškami nebezpečných látok, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty,
 • batérie - automobilové, tužkové, gombíkové,
 • elektroodpad - televízory, chladničky, mrazničky, monitory, počítače, vysávače, mikrovlnky, žehličky, práčky, lampy, žiarivky,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie, kvety, konáre, 
 • jedlé oleje a tuky,
 • šatstvo a textílie,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
 • plasty - plastové sudy, plastové nádoby, debničky, hračky, bandasky, kvetináče, obalový polystyrén, (PET fľaše, fólie), tetrapacky
 • sklo - okenné sklá, zaváraninové fľaše, fľaše z nápojov,
 • papier - noviny, časopisy, letáky, knihy, kartón,
 • kovy - žalúzie, panvice, hrnce, bicyklové rámy, kostry kočíkov, kovové sudy, vane,
 • drevo - drevený nábytok, okenné rámy, dvere, debničky.

Drobný stavebný odpad – je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (napr. z prerábania kúpeľne)

       Za drobný stavebný odpad, ktorý občan v zbernom dvore odovzdá, je povinný uhradiť sumu v hotovosti. Sadzbu poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení. Podkladom pre platbu v hotovosti budú vážne lístky. Prijatím nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vznikla pre obec povinnosť od 1. januára 2016 zaviesť množstvový zber na drobný stavebný odpad.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • uhynuté zvieratá
 • rozobratý elektroodpad
 • liečivá

Prevádzková doba Zberného dvora:

Pon. - Pia 10:00 - 18:00

Sob. 7:00- 15:00 (Zmena termínu vyhradená)

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora. Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Podmienky prijatia odpadu

 1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Martin, respektíve obyvateľom mesta alebo obce, ktorá má  so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. podpísanú Zmluvu o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v Zbernom dvore Martin. 
 2. Obyvateľ mesta Martin, respektíve mesto alebo obec, ktorá má  so spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. podpísanú Zmluvu o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v Zbernom dvore Martin môže na zberný dvor uložiť bezplatne objemný odpad v množstve 500 kg na domácnosť po predložení občianskeho preukazu. Objem nad 500 kg je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.
 3. V Zbernom dvore môžu občania mesta Martin, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier).
 4. Objemný odpad je občan povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.
 5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.
 6. Na Zberný dvor bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na Zberný dvor prijať.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.