phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň Zeme 2019 v Martine

Deň Zeme 2019 v Martine

Dňa 25.04. 2019 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. spolu s mestom Martin, spoločnosťou ECCO a.s. a s Tulip Center Martin zorganizovali už 10. ročník podujatia „Deň Zeme“. Akcia bola určená pre základné školy z mesta Martin, Vrútky, ako aj pre základné školy z okolitých obcí.

Súťaž prebiehala v relax zóne obchodného centra. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl, čo predstavovalo 18 súťažných tímov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Žiaci 1. – 4. ročníka tvorili 2D diela na tému „Ríša zvierat“ a žiaci druhého stupňa mali vytvoriť 3D diela na tému „Môj Martin, moje mesto“. Podujatie bolo sprevádzané rôznymi súťažami a kvízmi, do ktorých sa mohli deti zapojiť a získať zaujímavé odmeny.

Porota v zložení Ing. Juraj Belica, Mgr. Alena Schimíková a Mgr. Henrieta Brezniaková hodnotila kreativitu, originalitu a hlavne využitie odpadov pri tvorbe diela.

Víťazmi súťaže sa stali tieto základné školy:

V 1. kategórií:

1. miesto – ZŠ A. Dubčeka – „More nie je odpadkový kôš“

2. miesto – ZŠ s MŠ Podhájska – „Farebný tukan“

3. miesto – ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom – „Dažďový prales“

V 2. kategórií:

1. miesto – ZŠ J. Krónera – „Infostánok“

2. miesto – ZŠ A. Dubčeka – „Vysielač Krížava“

3. miesto – ZŠ s MŠ M. R. Štefánika – „Každý sa môže stať Martinom“

Výhercom gratulujeme. Zúčastneným školám ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Tag der Erde 2019 in Martin

Am 25. April 2019 realisierte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH zusammen mit der Stadt Martin, mit der Gesellschaft ECCO AG und mit dem Einkaufszentrum Tulip Center Martin schon den 10. Jahrgang der Veranstaltung „Tag der Erde“. Die Veranstaltung war sowohl für die Grundschulen aus der Stadt Martin und Vrútky, als auch für die Grundschulen aus umliegenden Dörfern bestimmt.

Der Wettbewerb verlief in der Relaxzone des Einkaufszentrums. Am Wettbewerb nahmen 10 Grundschulen teil, die 18 Wettbewerbsteams bildeten. Die Schüler wetteiferten in zwei Kategorien. Die Schüler der Primarstufe sollten die 2D-Werke zum Thema „Tierreich“ und die Schüler der Sekundarstufe die 3D-Werke zum Thema „Mein Martin, meine Stadt“ schaffen. Die Veranstaltung war mit verschiedenen Wettbewerben und Quizzen begleitet, in die sich die Kinder einbinden konnten und in denen sie interessante Preise bekommen konnten.

Das Preisgericht, besetzt mit Ing. Juraj Belica, Mgr. Alena Schimíková und Mgr. Henrieta Brezniaková, bewertete die Originalität, Kreativität und vor allem die Ausnutzung von Abfällen bei der Werkschaffung.

Diese Grundschulen wurden Wettbewerbssieger:

In der 1. Kategorie: 

1. Platz: Grundschule von A. Dubček – „Das Meer ist kein Abfalleimer“

2. Platz: Grundschule mit Kindergarten, Podhájska-Straße – „Ein farbiger Tukan“

3. Platz: Grundschule von F. Hrušovský, Kláštor pod Znievom – „Regenwald“

In der 2. Kategorie:

1. Platz: J.-Króner-Grundschule – „Infokiosk“

2. Platz: Grundschule von A. Dubček – „Sender Krížava“

3. Platz: Grundschule mit Kindergarten von M. R. Štefánik – „Jeder kann Martin werden“

Allen Gewinnern gratulieren wir. Wir danken allen Schulen für ihre Teilnahme an der Veranstaltung und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.