phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zhodnotenie odpadu

Služby, ktoré poskytujeme  v súvislosti so zhodnotením odpadov:

  • separovaný zber - veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber  využiteľných zložiek komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovové obaly, a pod. Triedením týchto odpadov prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov. Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami, alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou a špeciálnymi zbernými nádobami, zvonovými kontajnermi alebo vrecovým systémom. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia, 
  • zberný dvor – naša spoločnosť prevádzkuje zberný dvor, ktorý slúži občanom na bezplatné ukladanie vybraných druhov odpadov, ktoré sú uvedené v sekcií zberný dvor,
  • zber nebezpečného odpadu- automobilové batérie, akumulátory, prenosné batérie- tužkové, gombíkové, počítačové olovené batérie, motorové odpadové oleje, atď.
  • zber elektroodpadu- žiarivky, chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, atď. formou zberu 2x ročne (jar, jeseň) v obciach a v meste Martin alebo priame odovzdanie na zbernom dvore,
  • výkup papiera spolu s použitými jedlými olejmi a tukmi- výkup v meste Martin podľa harmonogramu a v obciach 2x ročne alebo priame odovzdanie na zbernom dvore,
  • zber biologicky rozložiteľného odpadu- odpad zo zelene a záhrad vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti: lístie, tráva, kvety, zelenina, ovocie, konáre do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm, atď. Zber v meste Martin na základe harmonogramu alebo priame odovzdanie na zbernom dvore,
  • zber textilu- prostredníctvom rozmiestnených kontajnerov v mestách a obciach.

Spoločnosť Brantner Fatra vyseparované zložky odpadov t.j. druhotné suroviny (papier, plasty) ďalej triedi a lisuje na zariadeniach určených na zhodnocovanie odpadov a následne ich prepravuje k svojim zmluvným partnerom na ďalšie materiálové alebo energetické zhodnotenie.

Taktiež naša spoločnosť zakúpila v roku 2014 nové mobilné zariadenie na zhodnocovanie polystyrénu, ktorý slúži na lisovanie takéhoto druhu odpadu.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti zhodnotenia odpadu nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.