phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zneškodnenie odpadu

Odpady, ktoré nie je možné materiálovo alebo energeticky zhodnotiť  sa zneškodňuje skládkovaním na skládke nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô.

Skládkovanie odpadov predstavuje posledný článok reťazca v nakladaní s odpadmi s ohľadom na ekologické, hygienické a geologické aspekty, tak aby bolo zamedzené ohrozenie životného prostredia. Skládka prešla náročnými legislatívnymi a internými kontrolami zameranými na kvalitu a ekologickú prevádzku. Je riadne zabezpečená a monitorovaná v súlade s najnovšími právnymi normami SR a EÚ. Skládka je vybavená aktívnym odplyňovaním skládkových plynov spolu s vlastným monitorovacím systémom povrchových a aj podzemných vôd. Všetky priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytené do bezodtokových retenčných nádrží z ktorých sú opätovne striekané na teleso skládky, kvôli prašnosti a kvôli znižovaniu množstva priesakových kvapalín odparovaním. Prebytočné množstvá sú odvážané do čistiarní odpadových vôd.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti zneškodnenie odpadu nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.