phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zberný dvor otvorený aj v sobotu

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Pon. - Pia 10:00 - 18:00
Sob. 07:00 - 15:00
Môžete odovzdať nasledovné druhy odpadov:
● objemný odpad ‒ nadrozmerný komunálny odpad, starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, dvere, zárubne, WC misy, umývadlá, vane,
● nebezpečný odpad ‒ batérie, použité automobilové oleje, obaly s obsahom motorových olejov, olejové filtre, absorbenty, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty,
● elektroodpad ‒ televízory, chladničky, mrazničky, monitory, počítače, vysávače, mikrovlnky, žehličky, práčky, žiarivky,
● biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov ‒ pokosená tráva, lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny,
● jedlé oleje a tuky,
● šatstvo a textílie,
● knihy,
● plasty ( PET fľaše, fólie), kovové obaly a tetrapacky,
● sklo,
● papier,
● kovy,
● drevo,
● drobný stavebný odpad ‒ je odpad z bežných udržiavacích prác napr. prerobenie kúpeľne vykonávaných občanom, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady.
Za drobný stavebný odpad, ktorý občan v zbernom dvore odovzdá, je povinný uhradiť v hotovosti. Sadzbu poplatku za tonu určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin. Podkladom pre platbu v hotovosti budú vážne lístky. Prijatím nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vznikla pre obec povinnosť od 1. januára 2016 zaviesť množstvový zber na drobný stavebný odpad.
Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:
● komunálny odpad
● odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
● nebezpečný stavebný odpad
(azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
● rozobratý elektroodpad
● liečivá
● kuchynský odpad
● pneumatiky
● uhynuté zvieratá
Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora. Priestor Zberného dvora je monitorovaný priemyselnou kamerou.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.