phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Nový prírastok

V utorok 21.9.2021 prebehlo oficiálne odovzdanie nového multifunkčného vozidla spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. .

Odovzdávania sa zúčastnil zástupca spolumajiteľa p. Danko primátor mesta Martin. Poslanci MsZ p. Vaňko, p. Krištoffy a p. Adamko.

Za spoločnosť Brantner Fatra konateľka a riaditeľka spoločnosti Ing. Benešová, obchodný riaditeľ Ing. Kašuba a prevádzkový riaditeľ Ing. Belica.

Spoločnosť Redox, s.r.o. zastupoval riaditeľ Ing. Drábik, ktorý vozidlo odovzdal.

Nový prírastok je značky Mercedes Benz s nadstavbou na zber a odvoz komunálneho odpadu so zadnou násypkou pre zber podzemných a polopodzemných kontajnerov s vážiacim zariadením pod nadstavbou, univerzálnym spodným vyklápačom a hydraulickou rukou umiestnenou na streche nadstavby, ktorý je 7. takéhoto druhu na Slovensku.

Toto vozidlo budeme môcť v Turci stretnúť pri zbere odpadov zo 110l, 120l, 240l, 1 100l nádoby a z moderných polopodzemných kontajnerov.

Prajeme mu veľa šťastných kilometrov.

 

Ein neuer Zuwachs

Am Dienstag, 21. September 2021 verlief die offizielle Übergabe eines neuen multifunktionellen Fahrzeuges an die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH. An der Übergabe nahmen der Vertreter des Mitbesitzers, der Bürgermeister der Stadt Martin Herr Danko, die Abgeordneten der Stadtvertretung Herr Vaňko, Herr Krištoffy und Herr Adamko, für die Gesellschaft Brantner Fatra die Geschäftsführerin und Direktorin der Gesellschaft Ing. Benešová, der Handelsdirektor Ing. Kašuba und der Betriebsdirektor Ing. Belica teil. Die Gesellschaft Redox GmbH vertrat der Direktor Ing. Drábik, der das Fahrzeug übergab.

Der neue Zuwachs trägt die Marke Mercedes Benz und verfügt über den Aufbau für das Sammeln und die Abfuhr von Kommunalabfällen, über den hinteren Aufnahmetrichter für die Entleerung von unterirdischen und halbunterirdischen Abfallbehältern, über die Wägeeinrichtung unter dem Aufbau, den universalen unteren Kipper und die hydraulische Hand auf dem Dach des Aufbaus. Dieses Fahrzeug ist das siebte dieser Art in der Slowakei. Wir werden es in Turz beim Sammeln von Abfällen aus den 110-, 120-, 240- und 1100-Liter-Behältern und aus den modernen halbunterirdischen Behältern treffen können.

Wir wünschen ihm viele glückliche Kilometer.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.