phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

BRANTNER FATRA AJ TENTO ROK PODPORIL OHYZDOV Z GYMNÁZIA VILIAMA PAULINYHO – TÓTHA!

V dňoch 24.7.2017 – 31.7.2017 sa konala celosvetová súťaž v robotike s názvom RoboCup 2017 v meste Nagoya v Japonsku.

Študenti Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine Matej Jurčík, Jakub Krcho, Michal Holeček a Juraj Michálek, ktorí tvoria tím Ohyzdov, sa na celosvetovú súťaž prebojovali víťazstvom v celoslovenskom kole. Tím viedla RNDr. Alica Karkušová, učiteľka informatiky.

Ohyzdi súťažili v kategórii On Stage – secondary (tanec robotov). V tejto kategórii žiaci musia vymyslieť „divadelné predstavenie“ robotov na určitú tému. Dôraz sa kládol najmä na komunikáciu medzi robotmi navzájom a na bohaté využitie rôznych senzorov a motorov, ktoré mali robotov čo najviac rozhýbať. Študenti predviedli "Kúzelnícku robotickú show" s názvom MAGIC SHOW, kde hlavný robot (kúzelník) predvedie niekoľko trikov, ako "rozpílenie asistentky", "zmiznutie robota", či klasické "vytiahnutie zajaca z klobúka".

Robotický tím absolvoval nasledujúce súťažné disciplíny:

  1.  technické interview - kde počas 15 minút tvárou tvár k porote museli vysvetľovať svoje konštrukčné riešenie robotov, programy a celkovú logiku projektu. Študenti používali Java Socket a LEJos (Java pre Lego Mindstorms). Toto prostredie sme si vybrali zámerne, pretože je náročné na zvládnutie a vďaka nemu sme očakávali vysoký bodový zisk. 

2. technická demonštrácia - počas 5 minútovej "on stage" demonštrácie museli tímy ukázať porote robotov bez kostýmov a vysvetliť, aké technické schopnosti roboti majú. Prezentovali princíp spolupráce a funkcionalitu jednotlivých komponentov (senzorov, motorov, mikropočítačov a riadiacich jednotiek). Táto súťažná disciplína sa nám vydarila a dopadli nad očakávanie veľmi dobre. Porote sa páčila myšlienka projektu, ale aj technický návrh konštrukcie našich troch robotov a ich vzájomná komunikácia.

  1.  OnStage vystúpenie - počas 5 minút jednotlivé tímy museli:
  •  rozmiestniť svojich robotov aj s kulisami na stage s rozmermi 4m x 3m (počas predstavenia sa žiadny robot sa nesmel pohybovať mimo tohto priestoru),
  • odprezentovať v angličtine svoju krajinu, školu, projekt s jeho hlavnou myšlienkou, pričom na pozadí bežala digitálne pripravená prezentácie v podobe videa alebo klasických snímkov.
  • predviesť samotné vystúpenie robotov, ktoré je podporené videom a prezentáciou už k danej téme.

Ako vidieť, v kategórii OnStage ide nielen o konštrukciu a programovanie robotov, ale aj o atraktívne odprezentovanie celého projektu, o zaujímavej myšlienke a výbere vhodných multimediálnych prostriedkov. Na OnStage vystúpenie mal každý tím dva pokusy, pričom sa bral do celkového hodnotenia ten lepší z nich. OnStage vystúpenie tvorilo 40 % celového skóre.  

Komunikačný jazyk celej súťaže bola angličtina. Prezentácie a interview, všetky nejasnosti počas súťaže museli študenti sami odkomunikovať v tomto jazyku.

  1.  poster - na súťaži sa špeciálnou cenou hodnotil aj poster k vystúpeniu, hoci nebol súčasťou celkového hodnotenia.  
  2. vystúpenie supertímov – losovaním porota vytvorila supertímy pozostávajúce zo súťažiacich z troch rôznych navzájom inak hovoriacich krajín. My sme tvorili tím spoločne s tímami z Ruska a Peru. Mali sme deň a pol na to, aby sme postavili robotov a naprogramovali ich tak, aby simulovali hru Freezy (jednoduchá forma „naháňačky“).

Ohyzdi podali veľmi dobrý výkon. Dokázali zaujať a nadchnúť nielen publikum, ale aj porotu. Po vystúpení Nagoyské publikum nadšene a úprimne tlieskalo. 

 

Brantner Fatra GmbH unterstützte auch in diesem Jahr die Orks“ vom Viliam-Pauliny-Tóth-Gymnasium!

An den Tagen 24.07.2017 – 31.07.2017 fand der weltweite Wettbewerb in Robotik mit dem Namen RoboCup 2017 in der Stadt Nagoya in Japan statt.

Die Studenten vom Viliam-Pauliny-Tóth-Gymnasium in Martin Matej Jurčík, Jakub Krcho, Michal Holeček und Juraj Michálek, die das Team „Orks“ bilden, kämpften sich mit dem Sieg in der gesamtslowakischen Runde in den weltweiten Wettbewerb durch. Das Team führte ihre Informatiklehrerin, RNDr. Alica Karkušová.

Die „Orks“ wetteiferten in der Kategorie On Stage – secondary (Tanz der Roboter). In dieser Kategorie mussten die Schüler eine „Theatervorstellung“ der Roboter zu einem bestimmten Thema ausdenken. Es wurde Wert vor allem auf die Kommunikation unter den Robotern und auf die reiche Ausnutzung von verschiedenen Sensoren und Motoren, die die Roboter so viel wie möglich in Bewegung bringen sollten, gelegt. Die Studenten führten eine „Zauberrobotershow“ mit dem Namen MAGIC SHOW vor, in der der Hauptroboter (Zauberer) ein paar Tricks vorführte, wie z. B. „Durchsägung der Assistentin“, „Verschwindung des Roboters“ oder klassische „Harausziehung des Hasen aus dem Hut“.

Das Roboterteam absolvierte die folgenden Wettbewerbsdisziplinen:

1. technisches Interview – wo die Studenten während 15 Minuten direkt vor der Jury ihre Konstruktionslösung der Roboter, Programme und Gesamtlogik des Projektes erklären mussten. Sie benutzten die Programme Java Socket und LEJos (Java für Lego Mindstorms). Dieses Umfeld wählten sie absichtsvoll aus, weil es anspruchsvoll ist, es zu bewältigen, und dank dessen erwarteten sie einen hohen Punktgewinn.

2. technische Demonstration – während der 5-minütigen „On-Stage“-Demonstration mussten die Teams der Jury die Roboter ohne Kostüme zeigen und erklären, welche technischen Fähigkeiten die Roboter haben. Die Studenten präsentierten das Prinzip der Zusammenarbeit und die Funktionalität der einzelnen Komponente (Sensoren, Motoren, Mikrocomputer und Steuerungseinheiten). Diese Wettbewerbsdisziplin gelang ihnen über alle Erwartungen hinaus sehr gut. Der Jury gefiel sowohl der Gedanke des Projektes, als auch der technische Konstruktionsentwurf ihrer drei Roboter und deren gegenseitige Kommunikation.

3. On-Stage-Auftritt – während 5 Minuten mussten die einzelnen Teams:

• ihre Roboter auch mit Kulissen auf den Stage mit der Größe 4 x 3 m platzieren (während der Vorstellung durfte sich kein Roboter außerhalb dieses Raumes bewegen),

• ihr Land, ihre Schule und ihr Projekt mit seinem Hauptgedanken auf Englisch präsentieren, wobei im Hintergrund eine digital vorbereitete Präsentation in Form eines Videos oder klassischer Aufnahmen lief,

• den Auftritt der Roboter vorführen, der durch ein Video und eine Präsentation zum bestimmten Thema ergänzt war.

Wie man sieht, in der Kategorie On Stage geht es nicht nur um die Konstruktion und das Programmieren der Roboter, sondern auch um die attraktive Präsentation des ganzen Projektes, den interessanten Gedanken und die Auswahl der geeigneten multimedialen Mittel. Für den On-Stage-Auftritt hatte jedes Team zwei Versuche, wobei der bessere von ihnen bei der Gesamtbewertung berücksichtigt wurde. Der On-Stage-Auftritt bildete 40 % des Gesamtergebnisses. Als Kommunikationssprache des ganzen Wettbewerbs galt Englisch. Nicht nur die Präsentationen und Interviews mussten die Studenten selbst in dieser Sprache halten, sondern auch alle Unklarheiten während des Wettbewerbs mussten sie auf Englisch lösen.

4. Poster – im Wettbewerb wurde auch das Poster zum Auftritt mit einem speziellen Preis bewertet, obwohl er nicht Bestandteil der Gesamtbewertung war.

5. Auftritt der Superteams – durch Losen bildete die Jury die Superteams, die aus den Wettbewerbern aus drei verschiedenen anders sprechenden Ländern bestanden. Die „Orks“ bildeten das Team zusammen mit den Teams aus Russland und Peru. Sie hatten anderthalb Tage dafür, um die Roboter so zu bauen und programmieren, um das Spiel Freezy (eine einfache Form der „Häscherei“) zu simulieren

Die „Orks“ boten eine sehr gute Leistung. Sie schafften es, nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury zu fesseln und zu begeistern. Nach dem Auftritt wurden sie vom Publikum in Nagoya mit einem begeisterten und aufrichtigen Applaus belohnt.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.