phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Fatra. Zabezpečujeme ho nasledovne:

Zber, preprava, zhodnocova­nie a zneškodňovanie komu­nál­nych odpadov

Základnou službou, ktorú ponúka spoločnosť Brantner Fatra mestám a obciam v rámci komplexných služieb odpadového hospodárstva je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, ktorá umožňuje zber zo všetkých štandardných nádob. Vyseparované zložky komunálnych odpadov (plasty, papier, sklo, kovy) sa ďalej materiálovo alebo energeticky zhodnocujú.

Zber, preprava a zneškodňovanie objemných odpadov.

Dôležitou súčasťou našich služieb je zber, preprava a nakladanie s objemnými odpadmi (nábytok, dvere, okná, umývadlá), ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Pre odvoz takéhoto druhu odpadu využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemné kontajnery vo veľkostiach od 5 m3 do 38 m3.

Tieto služby zabezpečujeme dvakrát do roka v rámci jarnej a jesennej očisty mesta Martin, alebo na objednávku  od občanov, firiem a organizácií.

Zber, preprava a zneškodňovanie stavebných odpadov.

Na zneškodnenie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery vo veľkostiach od 5m3 do 38m3. Stavebné odpady sú zneškodňované na skládke odpadov na nie nebezpečný odpad Martin – Kalnô.

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.