phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zhodnotenie odpadu

Služby, ktoré poskytujeme v súvislosti so zhodnotením odpadov:

  • zabezpečujeme komplexné riešenie zberu odpadov zahrňujúce zberové nádoby, zberová technika, logistika, manipulačná technika, personálne zabezpečenie,
  • zabezpečujeme systém separácie priamo u zákazníka,
  • lisovanie priamo na pracovisku s cieľom znížiť prepravné náklady,
  • zber a nakladanie s druhotnými surovinami,
  • výkup druhotných surovín a materiálov využiteľných pre ďalšie spracovanie.

Spoločnosť Brantner Fatra vyseparované zložky odpadov t.j. druhotné suroviny (papier, plasty) ďalej triedi a lisuje na zariadeniach určených na zhodnocovanie odpadov a následne ich prepravuje k svojim zmluvným partnerom na ďalšie materiálové alebo energetické zhodnotenie.

Taktiež naša spoločnosť zakúpila v roku 2014 nové mobilné zariadenie na zhodnocovanie polystyrénu, ktorý slúži na lisovanie takéhoto druhu odpadu. 

V prípade záujmu o naše služby v oblasti zhodnotenia odpadu nám zašlite objednávku.