phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Služby

Na území mesta a okresu Martin poskytujeme komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

 1. zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov na skládke na nie nebezpečný odpad Martin – Kalnô,
 2. zber, prepravu a zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov,
 3. zber, prepravu a zhodnotenie ostatných odpadov vrátane druhotných surovín,
 4. zber a prepravu elektroodpadov (chladničky, mrazničky, monitory, TV, PC, vysávače, práčky, žiarivky,...),
 5. zber a prepravu nebezpečných odpadov,
 6. zneškodňovanie ostatných odpadov na skládke nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô,
 7. zber a preprava biologicky rozložiteľných odpadov (tráva, lístie, konáre),
 8. zber odpadov od občanov mesta Martin a obcí v okrese Martin v Zbernom dvore, Robotnícka 20 v Martin,
 9. prevádzka, údržba a modernizácia verejného a podnikového osvetlenia,
 10. čistenie a zimná údržba miestnych a podnikových komunikácií,
 11. starostlivosť o verejnú a podnikovú zeleň,
 12. odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
 13. spracovávanie programových a koncepčných materiálov a iných dokumentov v oblasti nakladania s odpadmi pre mestá a obce (VZN, POH)
 14. prenájom veľkoobjemových a špeciálnych kontajnerov,
 15. prenájom plošín,
 16. zber a preprava kuchynského odpadu a odpadových jedlých olejov a tukov,
 17. zber textilu.