phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Certifikát systému manažérstva kvality

Certifikát systému manažérstva kvality

V roku 2007 boli medzinárodnou certifikačnou organizáciou TÜV SÜD Slovakia udelené spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2001 a environmentálneho manažérstva ISO14001:2005, ktoré sú zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov. Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. plánuje neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb pre svojich zákazníkov a reagovať na ich zvýšené nároky. Svoju konkurenčnú výhodu zabezpečujeme predovšetkým spájaním kvality a ochrany životného prostredia.

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o.  dňa 3. októbra 2016 úspešne absolvovala štvrtý recertifikačný audit, na základe ktorého opätovne získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 pre nasledovné oblasti:

  • Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu
  • Triedenie a zhodnocovanie druhotných surovín
  • Čistenie, letná a zimná údržba komunikácií
  • Starostlivosť o verejnú zeleň
  • Modernizácia a prevádzka verejného osvetlenia
  • Manažment projektov a poskytovanie poradenstva pre oblasť odpadového hospodárstva

Certifikát systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia preukazuje, že zavedený systém je naďalej udržiavaný v súlade s požiadavkami príslušných noriem, je zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov.