phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Exkurzie v Brantneri

Exkurzie v BRANTNER Fatra v druhom polroku 2017/2018 navštívilo približne 190 žiakov zo ZŠ Krónera, ZŠ Mudroňovej, ZŠ Hurbanovej, Strednej priemyselnej školy technickej a z gymnázia J. Lettricha. Exkurzia sa skladala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti bol premietnutý film o triedení a recyklovaní odpadu a jeho následnom spracovaní. V praktickej časti študenti pokračovali návštevou triediacej haly, odkiaľ sa vyseparované zložky odpadov (papier, sklo, plasty, atď.) ďalej lisujú na zariadeniach určených na zhodnocovanie odpadov a potom ich spoločnosť prepravuje na ďalšie spracovanie. Na záver účastníci navštívili skládku nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô. Pri pohľade na veľké množstvo odpadu si uvedomili, aká dôležitá je separácia pre zachovanie kvality životného prostredia. Žiaci odchádzali s nadšením a poučením, ako správne separovať odpad.

 

Exkursionen bei Brantner

Die Exkursionen in der Gesellschaft Brantner Fatra besuchten im zweiten Halbjahr 2017/2018 ungefähr 190 Schüler sowohl von der J.-Króner-Grundschule, Mudroňova-Grundschule und Hurbanova-Grundschule, als auch von der Technischen Gewerbeschule und vom J.-Lettrich-Gymnasium. Die Exkursion bestand aus zwei Teilen: einem theoretischen und einem praktischen. Im theoretischen Teil sahen sich die Studenten einen Film über Sortierung und Wiederverwendung von Abfällen und deren anschließende Verarbeitung an. Im praktischen Teil besuchten sie die Abfallsortierabteilung, wo die Abfallbestandteile (Altpapier, Altglas, Kunststoffe, usw.) aussortiert und in Anlagen, die zur Abfallverwertung bestimmt sind, weiter gepresst werden und woher sie dann von der Gesellschaft zur nächsten Verarbeitung transportiert werden. Zum Schluss besuchten die Teilnehmer die Deponie für nicht gefährliche Abfälle Martin – Kalnô. Beim Anblick der großen Menge der Abfälle waren sie sich einer Sache bewusst, wie die Abfallsortierung für die Erhaltung der Qualität der Umwelt wichtig ist. Die Schüler gingen mit Begeisterung und Belehrung, wie man den Müll richtig trennt, weg.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.