phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBIERANIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. aj tento rok zabezpečovala zber a odvoz vianočných stromčekov. Obyvatelia mesta Martin mohli ukladať stromčeky ku stanovištiam zberných nádob alebo ich bezplatne odovzdať na zbernom dvore. V mesiacoch január a február kedy zber prebiehal, sme vyzbierali takmer 14 ton vianočných stromčekov, ktoré boli energeticky zhodnotené. Vďaka Vám sme ich mohli ekologicky spracovať a predísť tak ich zneškodneniu na skládke.

 

SAMMELN DER WEIHNACHTSBÄUME

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH hat auch dieses Jahr das Sammeln und die Abfuhr der Weihnachtsbäume gesichert. Die Einwohner der Stadt Martin konnten die Weihnachtsbäume an die Standorte der Sammelbehälter legen oder sie kostenlos im Sammelhof abgeben. In den Monaten Januar und Februar, wann das Sammeln verlaufen ist, haben wir fast 14 Tonnen Weihnachtsbäume aufgesammelt, die energetisch verwertet wurden. Dank Ihnen konnten wir sie ökologisch verarbeiten und damit ihrer Unschädlichmachung auf der Deponie vorbeugen.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.