phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenný zber papiera 2018 – výsledky

V termíne od 1.10. 2018 – 26.10. 2018 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. deviaty ročník súťaže v zbere papiera pre základné školy a materské školy v okrese Martin. Cieľom súťaže bola predovšetkým vzbudenie záujmu detí a mládeže o ochranu životného prostrediam, ako aj o separáciu odpadu. Z oslovených 53 základných škôl sa do súťaže prihlásilo 16 škôl. Približne 3 330 žiakov v rámci súťaže vyzbieralo takmer 53 000 kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jarný zber papiera.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ F. Hrušovského (v množstve 10 750 kg)


ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100 €:

ZŠ s MŠ Sklabiňa (v množstve 170,48 kg na 1 žiaka)

 

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu vo forme torty:

1.A ZŠ s MŠ Sklabiňa (v množstve 1533 kg)

 

Žiačka s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva originálny darček:

Žuborová Timea - z MŠ Bystrička (v množstve 2 000 kg)

Altpapiersammeln im Herbst 2018 – Ergebnisse

Im Termin vom 01. Oktober 2018 bis zum 26. Oktober 2018 organisierte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den 9. Jahrgang des Wettbewerbs im Altpapiersammeln für die Grundschulen und Kindergärten im Bezirk Martin. Das Ziel des Wettbewerbs war es vor allem, das Interesse der Kinder und Jugendlichen sowohl für den Umweltschutz, als auch für die Abfallsortierung zu wecken. Von 53 angesprochenen Grundschulen meldeten sich 16 Schulen zum Wettbewerb an. Ungefähr 3330 Schüler sammelten im Rahmen des Wettbewerbs fast 53 000 kg Altpapier auf.

Wir gratulieren den Gewinnern des Wettbewerbs und danken allen am Wettbewerb teilgenommenen Schulen für ihre Bemühung und Unterstützung der Schüler während des Altpapiersammelns. Wir freuen uns schon auf das Altpapiersammeln im Frühling.

Gewinner des Wettbewerbs:

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule von F. Hrušovský (in der Menge von 10750 kg)

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers in Kilogramm pro Schüler, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule mit Kindergarten in Sklabiňa (in der Menge von 170,48 kg pro Schüler)

Klasse mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die eine große süße Belohnung in Form einer Torte gewinnt:

Klasse 1. A, Grundschule mit Kindergarten in Sklabiňa (in der Menge von 1533 kg)

Schülerin mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die ein originelles Geschenk gewinnt:

Žuborová Timea, Grundschule in Bystrička (in der Menge von 2000 kg)

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.