phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

JESENNÁ OČISTA V MESTE MARTIN ZAČÍNA

S príchodom jesene sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí.

Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 07.09. 2018 do 05.11. 2018. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 194 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach umiestňovať vždy v piatok v poobedňajších hodinách na presne určené stanovištia. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia bude vykonané vždy v pondelok. Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok 07. septembra obyvatelia mestskej časti Ľadoveň.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • objemný odpad ako nábytok /skrine, sedačky/, koberce, umývadlá, a pod.

Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • elektroodpad z domácnosti /práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá,../,
  • odpad s obsahom škodlivín /farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje/,
  • odpad zo záhrad /tráva, lístie, konáre/,
  • ostatný odpad /šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice/,
  • drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a  ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

 

Die Herbstabfallreinigung in der Stadt Martin beginnt!

Mit dem Einzug des Herbstes beginnt in der Stadt Martin schon traditionell die Herbstabfallreinigung mittels der Platzierung von großen Abfallsammelbehältern in alle Stadtteile.

Die Herbstabfallreinigung in der Stadt Martin wird im Termin vom 07.09. 2018 bis zum 05.11. 2018 stattfinden. In allen Stadtteilen werden während der Abfallreinigung nach dem genehmigten Harmonogramm insgesamt 194 Großbehälter platziert werden. Diesen Dienst können die Bürger kostenlos ausnutzen.

Die Behälter werden in einzelnen Stadtteilen immer freitags in den Nachmittagsstunden auf genau bestimmte Standorte platziert werden. Die Abfuhr der Behälter und die Nachreinigung der Umgebung werden immer montags durchgeführt werden. Die konkreten Orte, sowie das Zeitharmonogramm finden Sie am Ende des Artikels. Am Freitag 07. September 2018 werden die Bewohner des Stadtteiles Ľadoveň als die ersten die Großbehälter ausnutzen können.

Was DÜRFEN wir in die Großbehälter hineinwerfen?

• sperrige Abfälle wie Möbel (Schränke, Sitzgarnituren), Teppiche, Waschbecken, u. a.

Was DÜRFEN wir in die Großbehälter nicht hineinwerfen?

• Elektroabfälle aus dem Haushalt (Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, Fernseher, Computer, Monitore, Glühlampen, Staubsauger, Mikrowellen, Bügeleisen, Leuchtkörper, usw.),

• schädliche Abfälle (Farben, Säuren, Lösungsmittel, Batterien und Akkumulatoren, Motoröle),

• Gartenabfälle (Gras, Blätter, Zweige),

• sonstige Abfälle (Kleidung, Speiseöle, Kartonschachteln),

• kleine Bauabfälle.

Elektroabfälle aus dem Haushalt, schädliche Abfälle, Gartenabfälle und sonstige Abfälle können die Bürger im Sammelhof Brantner Fatra GmbH in der Robotnícka-Straße 20 in Martin kostenlos abgeben.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.